Ön offline van

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

amelyben a Ceetrus Hungary Kft. (a továbbiakban: „Ceetrus”) és a NHOOD Services Hungary Kft. (a továbbiakban: „NHOOD”) mint közös adatkezelők (a továbbiakban: „Adatkezelők”) a GDPR 13. cikk (1)-(2) bekezdései szerint tájékoztatják a www.auchankorzo.hu weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) látogatóit és szolgáltatásokat igénybe vevőket, mint érintetteket a személyes adataik kezeléséről és felhasználásáról az alábbiak szerint.

1.    BEVEZETÉS
1.1.    Az Adatkezelők adatai:
cégnév Ceetrus Hungary Kft.  NHOOD Services Hungary Kft.
székhely  1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em.  1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em. 
telefon  +36 1 887 45 20  +36 1 887 45 20
e-mail jog@nhood.com jog@nhood.com

2.    A WEBOLDAL LÁTOGATÓI ADATAINAK KEZELÉSE

2.1.    Adatkezelés célja
A Weboldal látogatóinak a Weboldal használatához alapesetben nem szükséges személyes adataik megadása. Ugyanakkor a Weboldal böngészése során és azzal összefüggésben az Adatkezelők a Weboldal elérhetővé tétele és az ott megtalálható szolgáltatások nyújtása, a Weboldalon elérhető szolgáltatások javítása, a visszaélések kiszűrése és megakadályozása, a látogatottsági adatok mérése, a felhasználói élmény növelése, valamint statisztikai célokból végeznek adatgyűjtést, amely bizonyos esetekben személyes adatok kezelésével is együtt járhat.

A Weboldalon egyes konkrét eseményekhez, nyereményjátékokhoz kapcsolódóan publikált személyes adatok kezeléséről mindig a konkrét esemény kapcsán, külön dokumentumban adnak az Adatkezelők tájékoztatást az érintettek számára.

2.2.    Kezelt adatok köre
Hozzájárulás esetén, a Weboldalon Google Analytics-et használnak az Adatkezelők, amely a Weboldal forgalmával kapcsolatos adatokat továbbít a Google-nek és ezen keresztül a Weboldal üzemeltetőjének. 

Részletes tájékoztatás a cookie tájékoztatóban található.

A Google Analytics tájékoztatója az alábbi linken érhető el:
https://support.google.com/analytics/answer/2799357?hl=hu#where

Az Adatkezelők a fenti adatokat az érintett által a Weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevétele során megadott személyes adatokkal nem kapcsolják össze és nem törekednek a látogató személyének más módon való beazonosítására sem.

2.3.    Adatkezelés időtartama
Az Adatkezelők a naplófájlokat 7 napig tárolják, azt követően pedig törlik.

2.4.    Adatkezelés jogalapja
Amennyiben a fenti tevékenység személyes adatok kezelését eredményezi, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

2.5.    Adatfeldolgozó igénybevétele, adatai és tevékenysége
neve: DIGITAL FACTORY 
székhelye: Business Pôle les Prés 18 rue Denis Papin 59650 Villeneuve d’Ascq, Franciaország
az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: weboldal fejlesztés, üzemeltetés.

2.6.    Az Adatkezelőktől független adatkezelések lehetősége
A Weboldal html kódja az Adatkezelőktől független, harmadik személy weboldalára mutató linkeket tartalmazhat. Ezekre való kattintás esetén, a harmadik személy szervere közvetlenül a látogató által használt számítógéppel kerül összeköttetésbe. Ebben az esetben a külső szolgáltatás üzemeltetőjének a weboldalán megvalósuló adatkezelést az érintett harmadik személy végzi a saját adatkezelési tájékoztatójának megfelelően. Jelenleg a Weboldal kódjában az alábbi harmadik személyek weboldalaira mutató hivatkozások találhatóak meg: facebook.com, instagram.com, youtube.com, auchan.hu, valamint a Ceetrus aktuális bérlőinek a weboldalai. Ezek a hivatkozások folyamatosan változhatnak.

3.    A DIREKTMARKETING, HÍRLEVÉL ÉS ELEKTRONIKUS REKLÁM CÉLÚ ADATKEZELÉS

3.1.    Összefoglaló
Abban az esetben, ha az érintett a https://www.auchankorzo.hu/hu/hirlevel/newsletter weboldalon a regisztráció során tett nyilatkozatával a külön checkbox beikszelésével hozzájárulási szándéka egyértelmű jelölésével kifejezett hozzájárulását adja, úgy az adatkezelés direktmarketing (marketing), elektronikus marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is történik az alábbiak szerint.

3.2.    Az adatkezelés célja
Az Adatkezelők a személyes adatokat azzal a céllal kezelik, hogy hírlevelet és tájékoztatást küldhessenek a Ceetrus saját és partnerei termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos akciókról, hírekről, programokról. Ennek keretében az Adatkezelők közvetlenül megkereshetik az érintettet a megadott elérhetőségein (e-mail cím, telefonszám) harmadik személy tevékenységének népszerűsítése, illetve terméke, szolgáltatása ismertségének növelése érdekében.

3.3.    Az adatkezelés során kezelt adatok köre
név, e-mail cím, telefonszám, születési év, nem, település, user azonosító ID, sorszám, hozzájárulás időpontja

3.4.    Az adatkezelés jogalapja
Az Adatkezelés jogalapja az érintett által a regisztráció során a külön checkbox beikszelésével a hozzájárulási szándéka egyértelmű jelölésével kifejezett hozzájárulás.

3.5.    A hozzájárulás visszavonása
Az érintettnek bármikor ingyenes és korlátlan lehetősége van arra, hogy a hozzájárulását a fenti adatkezelési célok azaz a direktmarketing, a hírlevélküldés tekintetében indoklás nélkül együttesen adja meg, illetőleg vonja vissza. Az érintett e jogát a jog@nhood.com e-mail címre küldött üzenettel vagy eDM esetén az üzenet alján lévő „leiratkozás” vagy hasonló gomb útján (azonnali hatállyal), vagy a 1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em. postai címre küldött nyilatkozatával gyakorolhatja. Az Adatkezelők a hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásoknak a regisztrálását – technikai okok miatt – legfeljebb 10 (tíz) munkanapos átfutási idővel tudják vállalni, azaz az Adatkezelők adatkezelése az érintett hozzájárulásának visszavonását, illetve a lemondást tartalmazó nyilatkozatának bármelyik Adatkezelővel való közlését követő legkésőbb 10. (tizedik) munkanapon szűnik meg. Ez alól kivételt képez az elektronikus hírlevelekben lévő „leiratkozási” linkre való kattintás, ebben az esetben a hozzájárulás visszavonása azonnal megtörténik.

3.6.    Az adatok forrása
Az adatkezeléssel érintett adatokat az érintettek önkéntesen bocsátják az Adatkezelők rendelkezésére a regisztráció, a szolgáltatások igénybevétele vagy az Adatkezelőkkel való kapcsolattartás során.

3.7.    Az adatkezelés időtartama
A hozzájárulás visszavonásáig, vagy az adatbázisból való törlésig.

3.8.    Adatfeldolgozók
Az Adatkezelők az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

neve: DIGITAL FACTORY 
székhelye: Business Pôle les Prés 18 rue Denis Papin 59650 Villeneuve d’Ascq, Franciaország
az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: weboldal fejlesztés, üzemeltetés

neve: Wanadis Kft.
székhelye: 1112 Budapest, Budaörsi út 153.
az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: adatbázis karbantartás, feldolgozás; direkt marketing szolgáltatás, hírlevélküldés


4.    ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
A Weboldal biztonságos szervereken üzemel, melyhez az Adatkezelők illetékes munkavállalóin kívül és a szervert üzemeltető társaságon kívül más nem fér hozzá. A hozzáférések személyhez kötöttek, biztonságos jelszóval védettek, a hozzáférések rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek. A munkakörnyezet tűzfalakkal védett. A személyes adatokkal kapcsolatos műveletek logolásra kerülnek.

5.    ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE AZ ADATKEZELŐKNÉL
Az adatok megismerésére az Adatkezelők adatkezelésben és az adatfeldolgozásban részt vevő és erre feljogosított közreműködői és munkavállalói jogosultak az adatkezelésben elvégzett feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben és szabályozott keretek között. Ezekben a munkakörökben dolgozó kollégák a weboldalon keletkezett adatok megismerését, elemzését és az érintettek kérése alapján a törlését végzik. Az elemzésekből csak statisztikai értelmezések származhatnak, személyes adatot ezek az elemzések nem tartalmaznak. A fenti szabály alól kivételt képeznek a hatósági és bírósági megkeresések, amelyeket az Adatkezelők a hatályos jogszabályok szerint teljesítenek.

6.    AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI
Az érintett a GDPR vonatkozó rendelkezései szerint mindegyik Adatkezelő vonatkozásában és mindegyik Adatkezelővel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti, a jelen szabályzatban is ismertetett jogait.

Az Adatkezelőket egymással szemben haladéktalan tájékoztatási kötelezettség terheli, amennyiben az érintett olyan érintetti joggal kíván élni, melynek nem az az Adatkezelő tud eleget tenni, ahova az igényt benyújtották.

Az Adatkezelők a közöttük létrejött közös adatkezelésről szóló megállapodásban határozzák meg a GDPR szerinti kötelezettségek teljesítéséért fennálló, különösen az érintett jogainak gyakorlásával és a GDPR 13. és a 14. cikkben említett információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladataikkal összefüggő felelősségük megoszlását.

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban az érintettet az alábbi jogok illetik meg:

a)    hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk):

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőktől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen szabályzatban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

Az Adatkezelők az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az érintett rendelkezésére bocsátják. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelők az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatnak fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be az érintett a kérelmét, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.

b)    helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk):

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsék az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

c)    törléshez való jog (GDPR 17. cikk):

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők késedelem nélkül töröljék az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelők pedig kötelesek arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül töröljék, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
•    a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
•    amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása és az érintett azt visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
•    az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
•    a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
•    a személyes adatokat az Adatkezelőkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A jelen c) pont szerinti fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben (i) az a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy (ii) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

d)    adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk):

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők korlátozzák az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

•    az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a személyes adatok pontosságát;
•    az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
•    az Adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
•    az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelők jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

e)    tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk):

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelők a személyes adatokat nem kezelhetik tovább, kivéve, ha az Adatkezelők bizonyítják, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Abban az esetben, ha az adatkezelésre jogi kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor, a tiltakozáshoz való jog gyakorlása nem eredményezi a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés megszüntetését.

f)    a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk):

Az Adatkezelők késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett fenti a)-e) pontokban foglaltak szerinti kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről tömören, átláthatóan, közérthetően és világosan. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelők a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet.

A tájékoztatás ingyenes. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelők, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: i) észszerű összegű díjat számíthatnak fel, vagy ii) megtagadhatják a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőket terheli.

Az Adatkezelők minden olyan címzettet tájékoztatnak a fenti b)-d) pontban foglaltakról (azaz valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról), akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Adatkezelők az érintett kérésére tájékoztatják e címzettekről.

Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, amiről jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben szóbeli tájékoztatást kér (pl. telefonon), az Adatkezelők részére igazolnia kell a személyazonosságát.
A személyes adatai kezelésével kapcsolatban további tájékoztatás kérhető az Adatkezelők 1.1. pontban megjelölt elérhetőségein.

g)    panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk):

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu).

h)    bírósághoz fordulás joga (GDPR 79. cikk):

Az érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. Az Adatkezelőkkel szembeni eljárást az Adatkezelők tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

i)    adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk):

Az adathordozhatósághoz való jog akkor illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontja, azaz az érintett hozzájárulása vagy az érintettel kötött szerződés teljesítése. Ebben az esetben az érintett jogosult arra, hogy az érintettre vonatkozó és az érintett által az Adatkezelők rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Adatkezelők ezt akadályoznák. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az Adatkezelőktől a személyes adatok másik adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.


Budapest, 2022. január 20.


Ceetrus Hungary Kft. és NHOOD Services Hungary Kft.
közös adatkezelők